Wait for the new change/15 àÁÉÒ Ë¹éÒµÒàÃÒ¨Ðà»ÅÕè¹ä»

forallshop webmaster at forallshop.com
Fri Apr 7 11:01:40 PDT 2006


http://www.forallshop.com

forAllShop.com áËÅè§ÃÇÁÊÔ¹¤éҤسÀÒ¾ ËÅÒ¡ËÅÒ¼ÅÔµÀѳ±ì·ÕèàÃÒàÅ×Í¡ÊÃÃÁÒãËé·èÒ¹ä´éàÅ×Í¡«×éÍã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ÊÓËÃѺâÍ¡ÒÊã¡Åé·Õè¨Ðà»Ô´àÇç»ä«µìÃٻẺãËÁè Ê´ãÊ¡ÇèÒà´ÔÁ ã¹Çѹ·Õè 15 àÁÉÒ¹ 2549 ¹Õé áÅÐÊÓËÃѺªèǧàÇÅÒ¾ÔàÈÉ µÑé§áµèÇѹ·Õè 15 àÁÉÒ¹ 2549 à»ç¹µé¹ä»ÁÒÃèÇÁÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡à¾×èÍÃѺ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ÁÒ¡ÁÒ ¡Ñº ForAllShop.com ¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»Ô´ãËéÃèÇÁÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ·èÒ¹Âѧ¨Ðä´é¾º¡ÑºÃٻẺáË觡ÒêçÍ»»Ô駷Õè·Ñ¹ÊÁÑÂÃٻẺãËÁè  ¡ÑºÊÔ¹¤éÒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ ã¹â©ÁãËÁè·ÕèÊ´ãÊ¡ÇèÒà´ÔÁ ¾ÃéÍÁ¡Ñº¾ºÁØÁEntertainment áËè§ãËÁèËÅÒ¡ËÅÒÂàÃ×èͧÃÒǺѹà·Ô§áÅТèÒÇÊÒäÇÒÁÃÙé ·Õè¨Ð¡ÁÒãËé¤Ø³ä´éÍèÒ¹¶Ö§·Õè ¾ÃéÍÁà¾ÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÃèÇÁʹء¡Ñºà¡ÁÊìªÔ§ÃÒ§ÇÑŵèÒ§ æ ÁÒ¡ÁÒ áÅéÇÇѹ·Õè 15 àÁÉÒ¹ ÁÒ¾º¡Ñ¹·Õè www.forallshop.com  á¹è¹Í¹

ForAllShop.com is the greatest shopping online and combination with variety of good products for the special customers just like you in every special occasions. We are proud to welcome you to the new version on this April 15, 2006. Please come and join to be our members. In addition, the new version will be ready to serve you with variety of products. We are pleased to thank you for your visiting and shopping at our website. See you at forallshop.com on April 15, 2006.
More information about the alfs-discuss mailing list